Adatvédelmi szabályzat

amely készült Martikán Dezső e.v. (székhelye: 5622 Köröstarcsa, Petőfi S. u. 2. Adószám: 69244801-1-24) (a továbbiakban: Adatkezelő) által a www.nobile.hu internetes címen üzemeltetett weboldal (a továbbiakban: Portál) felhasználói által megadott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról.

Bevezető

Az Adatkezelő, mint a Portál üzemeltetője, az általános adatvédelmi elvek és eljárások melletti elkötelezettségét tanúsítandó, valamint törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) keretében tájékoztatja látogatóit és felhasználóit az általuk megadott személyes adatok kelezésére vonatkozó információkról.

A jelen Szabályzat az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A jelen Szabályzatban nagy kezdőbetűvel használt fogalmak és kifejezések – a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha a szövegkörnyezetből más nem következik – az ÁSZF által hasonló megjelöléssel használt fogalmak és kifejezések jelentésével bírnak.

Az Adatkezelő:

Név:                             Martikán Dezső egyéni vállalkozó.

Székhely:                     5622 Köröstarcsa, Petőfi S. u. 2.

Adószám:                     69244801-124

E-mail:                         hello@nobile.hu

Adatvédelmi nyilvántartás

Az ASZF jelen Szabályzat 4.1.1. pontjában meghatározott adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 68. § rendelkezései szerint nyilvántartásba vette.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96977/2016.

A jelen Szabályzat 4.1.2. pontjában meghatározott adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 68. § rendelkezései szerint nyilvántartásba vette.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96976/2016.

Az adatkezelés általános leírása

4.1. Adatgyűjtés, regisztráció

Az Adatkezelő a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során személyes adatokat (a továbbiakban: Adatok) a Portál Üzemeltetője részére önkéntesen rendelkezésre bocsátó személyek vonatkozásában gyűjt és kezel. Az Adatkezelő adatgyűjtési tevékenysége az adatkezeléssel érintettek személye és az érintett személyes adatok köre alapján két önálló csoportba sorolható az alábbiak szerint.

4.1.1. A Felhasználók adatai

Az Adatkezelő a Portál azon felhasználóiról, akik a Portálon regisztrálnak (a továbbiakban: Felhasználó) az arra való regisztrációval (a továbbiakban: Regisztráció), a jelen Szabályzatban megadott körben Adatot gyűjt és kezel.

4.1.2. A Vásárlók adatai

Az Adatkezelő a Portál azon regisztrált Felhasználóiról, akik a Portál szolgáltatásait igénybe veszik és a Portálon keresztül vásárolni kívánnak (a továbbiakban: Vásárló), a jelen Szabályzatban meghatározott körben Adatot gyűjt és kezel.

(A jelen Szabályzat vonatkozásában a Felhasználóra, illetve a Vásárlóra együttesen Érintett vagy Érintettek megjelöléssel történik hivatkozás)

4.2. Az adatkezelés célja

A 4.1.1. pont szerinti esetben az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása hírlevelek küldése céljából.

A 4.1.2. pont szerinti esetben az adatkezelés célja a Vásárlók azonosítása a Portálon keresztül megrendelt termékek kiszállítása céljából.

4.3. A kezelt Adatok köre

Az Adatkezelő az Érintettek által a Regisztráció során, önkéntesen megadott alábbi Adatokat kezeli:

A Felhasználók esetében: felhasználói név, e-mail cím

A Vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.

4.4. Az adatkezelés jogalapja

Minden Érintett a Regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy az adatszolgáltatás a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak ismeretében, önkéntesen, saját akaratából történt, illetve az Érintett hozzájárulását adta az Adatok Adatkezelő általi, jelen Adatkezelési Szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

Az Érintettek a Regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Adatkezelő az adatkezelést az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintettek kifejezett hozzájárulásával és felhatalmazásával végzi, a jelen Szabályzatban megfogalmazottak szerint.

4.5. Az adatkezelés megnevezése

A 4.1.1. pont szerinti esetben az adatkezelés megnevezése: „a www.nobile.hu” oldalon történő regisztráció hírlevelek küldése érdekében.”

A 4.2.1. pont szerinti esetben az adatkezelés megnevezése: „a www.nobile.hu” oldalon történő regisztráció a Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez és a Portálon keresztül történő megrendelések leadásához.”

4.6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama addig terjed, amíg az Érintett a Portálnak regisztrált Felhasználója.

4.7. A kezelt Adatok törlése

Az Érintett a rá vonatkozó Adatok nyilvántartásból való törlését bármikor, díjmentesen kérheti az Adatkezelőtől az alábbiak szerint.

Az Érintett a Portál regisztrációra és a megadott adatok módosítására rendelkezésre álló felületen, saját belépési adatait használva kezdeményezheti adatainak, illetve azok láthatóságának módosítását, továbbá a hello@nobile.hu e-mail címen kezdeményezheti a regisztrációjának megszüntetését és ezzel az Adatkezelő által a 4.3. pont szerint kezelt személyes Adatainak törlését. Az Érintett az adatainak törlését bármikor, írásban is kérheti az Adatkezelőtől az Adatkezelő 5622 Köröstarcsa, Petőfi S. u. 2. szám alatti címére küldött levélben. A törlést az Érintett kérvényezheti továbbá az Adatkezelő által küldött e-mailekben található deaktiváló linken keresztül is.

Az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó írásbeli kérésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül törli az Érintettre vonatkozó Adatokat a nyilvántartásából.

Abban az esetben, ha az Érintett Adatainak törlése bármely okból olyan időpontban történik, amely időpont valamely, a Portálon igénybe vett szolgáltatás teljesülését megelőzi, az Érintett az adott szolgáltatás teljesítésre igényt nem támaszthat. Az Adatok bármely okból való törlése a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékének teljesítése alól az Érintettet nem mentesíti.

4.8. A kezelt Adatok továbbítása

Az Érintettek a Regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő a megadott adataikat adatfeldolgozók részére továbbítsa. Adatfeldolgozónak minősül az Adatkezelő által igénybevett tárhelyszolgáltató és a fuvarozó, számlázó és marketing szoftvereket biztosító.

4.8.1. A fuvarozó adatai:

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

4.8.2. A Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Szabó Péter egyéni vállalkozó
Cím: 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 20.

4.8.3. Számlázó adatai
KBOSS.hu Kft
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Cégjegyzékszám: 13-09-101824

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatok megfelelő szintű védelme biztosított az Adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás során,

Adatvédelem

Az Adatkezelő a tárolt Adatokat bizalmasan kezeli és védi. Az Adatkezelő harmadik személynek nem ad ki Adatokat, kivéve ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

Cookie-k elhelyezésére vonatkozó szabályok

6.1. A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, az Érintettek internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP cím, böngésző típusa, stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei az irányadóak.

6.2. Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat az Adatkezelő személyes azonosítására alkalmatlan módon, kizárólag a Portál technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Portál látogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyezhet el az Érintettek számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű file, amely az Érintett böngészőjének azonosítására szolgál.

6.4. Az Érintett a Portálon történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a cookie-k alkalmazását, ugyanakkor az Érintett jogosult a böngészőjének beállításaiban a cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint az új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

A rájuk vonatkozó személyes Adatok kezeléséről az Érintettek az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintett részére a rá vonatkozóan kezelt Adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és arról, hogy ki részére és milyen célból kerül vagy került sor az Adatok továbbítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket az Adatkezelő a hello@nobile.hu e-mail címen fogadja és azokra 15 napon belül válaszol.

Az Érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhatnak, Adataik helyesbítését, zárolását, törlését kérhetik, bírósághoz fordulhatnak, illetve kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított Szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Gyula, 2019. 03. 01.